Phone: 86-18675025479

Address: Wusongling Industrial Zone, Yao village, Duruan Town, Jiangmen City, Guangdong Province, China 

Website: www.maximahardware.com